Informacja o przetwarzaniu danych osobowychW związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SOFT EKSPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446282 ("SOFT EKSPERT").
 2. SOFT EKSPERT przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. Świadczenia usług oraz sprzedaży produktów oferowanych przez SOFT EKSPERT - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Marketingowych – marketing produktów i usług znajdujących się w ofercie SOFT EKSPERT - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SOFT EKSPERT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SOFT EKSPERT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z SOFT EKSPERT.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. Dostawcy produktów i usług objętych umową,
  2. Podmioty świadczące usługi w imieniu SOFT EKSPERT lub sprzedające produkty znajdujące się w ofercie SOFT EKSPERT (dystrybutorzy),
  3. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  4. Podmioty obsługujące SOFT EKSPERT w zakresie prawno-podatkowym,
  5. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani zwrócić się do SOFT EKSPERT z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, proszę wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@softekspert.pl.
Technika Gliwice